« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Розв’язання конфліктогенних ситуацій в Україні

Розв’язання конфліктогенних ситуацій в Україні

 Одним із пріоритетних напрямів діяльнос­ті ФПУ та її членських організацій є захист соціально-економічних прав та інтересів спілчан, у тому числі завдяки застосуван­ню процедур колективних трудових спорів і конфліктів, передбачених Законом України «Про порядок вирішення колективних тру­дових спорів».

 СПІВПРАЦЯ ФПУ ТА НСПП

Упродовж січня-травня 2013 року на обліку Національної служби посередництва і прими­рення перебувало 157 колектив­них трудових спорів (1 – на на­ціональному, 3 – на галузевому, 6 – на територіальному, 147 – на виробничому рівнях), участь у яких брали 1,1 млн працівників.

Загалом із початку року від­булося 15 акцій соціального протесту та 5 страйків, у яких взяли участь понад 1,6 тис. на­йманих працівників. Протест­ну активність працівників під­приємств, установ, організацій спричинили невиконання влас­никами вимог законодавства про працю, зокрема заборгова­ність із виплати заробітної пла­ти та невиконання колективно­го договору, угоди або окремих їх положень.

У випадках, коли профспіл­ки представляють у спорі інтереси трудового колективу, вда­ється встановити взаємодію із представниками роботодавця та налагодити конструктивний діалог. Окрім того, безумовни­ми перевагами представлення профспілкою інтересів найма­них працівників є те, що її пред­ставники практично завжди обізнані в питаннях правового вирішення колективних трудо­вих спорів і трудового законо­давства України в цілому, тож, як наслідок, – ефективно прово­дяться примирні процедури з розгляду висунутих працівни­ками вимог, не порушується з боку найманих працівників та їхніх представників законодав­ство про колективні трудові спори.

ДОНЕЧЧИНА

Донецька область є найактивнішою се­ред областей України із застосування про­цедури колективного трудового спору для захисту трудових і соціально-економічних інтересів праців­ників. За інформаці­єю відділення НСПП у Донецькій області, в 2012 році тривало вирішення 15 колективних тру­дових спорів, у яких най-мані працівники висунули 65 вимог.

Основними причинами ви­никнення КТС є: несвоєчас­ність виплати і заборгованість із заробітної плати, несвоєчас­ність запровадження тарифних ставок і посадових окладів від­повідно до встановленої зако­нодавством мінімальної заро­бітної плати (на підприємствах вугільної промисловості), неза­безпечення найманих праців­ників засобами індивідуально­го захисту й побутовим вугіллям.

Близько 30% висунутих пра­цівниками вимог стосуються погашення заборгованості із за­робітної плати. Так, 15 колек­тивних трудових спорів, які ви­рішувалися у 2012 році, спричи­нила заборгованість із зарпла­ти в сумі 6 млн 106,7 тис. грн. Протягом року борги перед пра­цівниками зменшилися на 4 млн. 882,3 тис. грн., або 80%. Досі не погашено заборгова­ність на двох підприємствах машинобудування, сума неви­плачених коштів становить 1 млн 170,9 тис. грн.

У 2012 році для запобігання виникненню колективних тру­дових спорів проводилася робо­та з урегулювання 15 конфлік­тних ситуацій на 15 підприєм­ствах області, взято на облік 55 вимог найманих працівників, які стосувалися переважно не­своєчасної виплати заробітної плати, невиконання умов ко­лективних договорів. Вимоги найманих працівників у колек­тивних трудових спорах вирі­шувалися шляхом проведення примирних процедур.

Найконфліктнішою галуззю у Донецькій області залишаєть­ся вугільна, зокрема шахтобу­дівні підприємства. 2012 року тривало ви­рішення 7 колектив­них трудових спорів у вугільній промисло­вості (46,7% загальної кількості спорів).

Для моніторингу виконання вимог на­йманих працівників і рішень трудових арбі­тражів фахівці проф­спілкових організацій і відділення НСПП ви­їжджали на підприємства, зу­стрічалися зі сторонами соці­ального діалогу. Впродовж 2012 року відбулося 50 погоджуваль­них зустрічей на семи вугледо­бувних підприємствах.

Частину вимог вдалося задо­вольнити, зокрема вирішити питання погашення заборгова­ності із заробітної плати, яка станом на 1 січня 2012 року ста­новила 800,4 тис. гривень.

Заслуговує на увагу практи­ка взаємодії з відділенням НСПП Донецької об’єднаної те­риторіальної організації проф­спілки працівників вугільної промисловості. У 2012 році тут тривала робота з вирішення двох колективних трудових спорів. На шахті ім. Горького було зареєстровано спір за 6 ви­могами найманих працівників (підвищення рівня тарифних ставок і окладів відповідно до законодавства та Галузевої уго­ди, усунення порушень термі­нів виплати поточної зарплати, забезпечення побутовим пали­вом тощо). Після проведеної ро­боти та досягнення компромісу щодо спірних питань розпоря­дженням НСПП зазначений спір знято з реєстрації.

Працівники ВП «Шахтоуправління «Трудівське» ДП «ДВЕК» у колективному трудо­вому спорі висунули вимоги за 8 питаннями: встановлення рів­ня тарифних ставок і окладів відповідно до встановленого за­конодавством рівня мінімаль­ної заробітної плати; виплата надбавок і соціальних виплат відповідно до колективного до­говору; своєчасна виплата зарплати; забезпечення працівни­ків ЗІЗ, спецодягом, милом, мо­локом; перерахування профко­му внесків на культурно-масову роботу тощо. Завдяки наполе­гливості профспілкового комі­тету шахтоуправління протя­гом тривалого часу вирішення спору (з 2006 року) вдавалося не­одноразово досягати позитив­них результатів у задоволенні вимог працівників. У лютому відбулася погоджувальна зу­стріч представників ДП «ДВЕК», профспілкового комі­тету, управління вугільної про­мисловості облдержадміністра­ції, управління праці та соці­ального захисту Донецької міської ради, терорганізації профспілки, відділення НСПП. Були визначені конкретні захо­ди щодо кожної вимоги найма­них працівників і підписано відповідну Угоду. Проте у груд­ні 2012 pоку відділення НСПП взяло на облік загострення соціально-трудових відносин між найманими працівниками та ДП «ДВЕК». Працівники зно­ву вимагали своєчасної випла­ти заробітної плати, відраху­вання коштів на охорону праці, перерахування коштів на культурно-масову роботу, забез­печення побутовим вугіллям тощо. Нині триває робота з ви­рішення конфліктної ситуації.

Обласна організація проф­спілки трудящих металургій­ної і гірничодобувної промис­ловості поінформувала відді­лення НСПП про загострення соціально-трудових відносин на Донецькому електромета­лургійному та Дружківському метизному заводах. Відтак НСПП узяло під контроль ситу­ацію. На цей час обласна орга­нізація профспілки за участю фахівців НСПП докладають усіх зусиль для вирішення кон­фліктної ситуації.

За матеріалами Департаменту виробничої політики та колективно-договірного регулювання апарату ФПУ

04.08.2013


Олена ОВЕРЧУК редактор відділу «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання