« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Престижність праці багато в чому залежить від її безпеки

Престижність праці багато в чому залежить від її безпеки

 Федерація профспілок України звернулася до Кабінету Міністрів України з пропозицією розробити Державну цільову програму «Про підвищення престижності праці», як повідо­мляє Інформаційно-аналітичний центр ФПУ.

 «Підвищення пре­стижності люди­ни праці, робо­чих професій, сумлінної і висококваліфіко­ваної праці трудівників сьо­годні в Україні є назрілою і гострою необхідністю, – ска­зав Голова ФПУ Юрій Кулик, коментуючи рішення проф­спілок. – На жаль, нині не достатньо приділяється ува­ги з боку органів державної влади, місцевого самовряду­вання та ЗМІ людині праці, а також трудовим традиціям і найголовнішим професіям сфери матеріального вироб­ництва. Негативні процеси спостерігаються у сфері за­гальної та професійної осві­ти, коли молодь, вступаючи у самостійне трудове життя, не відчуває моральної під­тримки ні з боку держави, ні з боку суспільства в цілому».

На переконання профспілко­вого лідера, престижна робо­та – це, насамперед, безпеч­на робота в здорових умо­вах. Однак, за його словами, щороку на виробництві трав­мується майже 10–14 тисяч працівників, кожен десятий із них гине.

«За даними офіційного дер­жавного статистичного спо­стереження – бюлетеня «Травматизм на виробни­цтві», упродовж останніх трьох років показники ви­робничого трав­матизму досягли доволі високого рівня і значно перевищують аналогічні по­казники у краї­нах СНД та євро­пейських краї­нах, – зазначив Юрій Кулик. – Так, коефіцієнт частоти трав­мування працівників на 1000 працюючих становив у 2009 і 2010 роках – 1,4, а в 2011-му – 1,3. Коефіцієнт частоти смертельного травматизму на 100 тисяч працівників у 2009 році становив 12,5, вже у 2010 році збільшився до 13,1, а 2011-го сягнув 13,0. Найбільше травмується пра­цівників у вугільній галузі, питома вага яких у загальній кількості постраждалих від нещасних випадків стано­вить понад 30%».

За словами лідера профспі­лок, ситуація, на жаль, не змінюється на краще. Понад мільйон працівників продо­вжують працювати в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нор­мам. На підприємствах дея­ких видів економічної діяль­ності питома вага таких пра­цівників становить від 55 до 77%. Ці дані свідчать про низьку ефективність комп­лексних заходів підприємств щодо поліпшення стану без­пеки, гігієни праці та вироб­ничого середовища.

«І ще один кричущий факт: у важких і шкідливих умовах праці зайнято понад 280 ти­сяч жінок, що негативно по­значається на стані їхнього здоров’я, здоров’ї дітей і де­мографічній ситуації в Украї­ні, – наголосив Юрій Кулик. – Саме важкі й не­безпечні умови праці, застарілі технології та об­ладнання є впли­вовими фактора­ми, які роблять працю на таких ро­бочих місцях не­престижною, над­то для молоді».

18.07.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання