« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Григорій ОСОВИЙ: «Питання заборгованості із зарплати має бути під громадським контролем»

Григорій ОСОВИЙ: «Питання заборгованості із зарплати має бути під громадським контролем»

Профспілки продовжу­ють моніторинг ситуації щодо своєчасності ви­плати заробітної плати, аби виявляти випадки заборгованості й допо­магати якнайшвидше розв’язувати проблеми. Про це сказав перший заступник голови СПО об’єднань профспілок, в. о. першого заступни­ка Голови ФПУ Григо­рій Осовий, який взяв участь у засіданні Комі­сії з питань погашення заборгованості із заро­бітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соці­альних виплат, яке від­бувалось у селекторно­му режимі.

 Як розповів Григорій Осо­вий, попри те, що у країні спостерігається ситуація, яка дає змогу говорити про позитивні зміни щодо по­гашення боргів із заробітної пла­ти на підприємствах усіх форм власності, в деяких галузях і регі­онах замість скорочення, порівня­но з початком року, загальна за­боргованість збільшилася, а гра­фіки погашення виплат боргів до кінця 2013 року не виконуються. Станом на 1 липня ц. р. фактична заборгованість становила 976,3 млн грн, що на 362,7 млн грн пере­вищувало суму, передбачену гра­фіками. Це говорить про те, що центральні й місцеві органи вла­ди вживають недостатніх заходів для розв’язання цієї наболілої проблеми.

«Оперативні дані свідчать про зростання з початку року станом на 1 липня ц. р. заборгованості з виплати заробітної плати на 9,2%, – наголосив перший заступник Го­лови СПО об’єднань профспілок. – Найбільше занепокоєння викли­кає зростання заборгованості на економічно активних підприєм­ствах, яке станом на 1 липня ста­новить 12,6%. Для вирішення про­блеми погашення заборгованості з виплати заробітної плати по­трібно насамперед з’ясувати при­чини її виникнення. Можливо, її спричинило послаблення контролю за дотриманням законодав­ства у сфері оплати праці або під­приємства не отримали кошти за виконані чи надані послуги. Так, за результатами численних звер­нень профспілкових організацій, можна дійти висновку, що однією з таких причин є невчасні та в не в повному обсязі розрахунки за державні замовлення».

Так, ДП «Харківський приладо­будівельний завод ім. Т. Г. Шев­ченка» не отримав від заводу ім. Малишева 2,6 млн грн за відванта­жену продукцію, при тому, що Мі­ністерство оборони розрахувалося за послуги в повному обсязі. Керів­ники підприємства неодноразово інформували про це «Укроборонпром», проте питання досі не вирі­шено.

Тож до питання відповідальнос­ті керівників підприємств за неви­плату заробітної плати треба під­ходити диференційовано, відпо­відно до того, хто конкретно винен – керівник (у цьому разі він має не­сти відповідальність, навіть кри­мінальну) чи інші підприємства і державні установи.

Ще одна причина несвоєчасної виплати заробітної плати – за­тримки вже виділених коштів Дер­жавною казначейською службою. Така ситуація, зокрема, спостері­гається на шляхоремонтних під­приємствах. Так, за інформацією об’єднань профспілок Львівщини, затримку виплати заробітної пла­ти у регіоні спричинило невико­нання органами Державної казна­чейської служби платіжних дору­чень розпорядників та одержува­чів коштів місцевих бюджетів. Те саме стосується підприємств житлово-комунального господар­ства, місцевої промисловості, по­бутового обслуговування населення.

Аналогічна ситуація спостері­гається і в інших регіонах. Напри­клад, у Волинській області заго­стрилася ситуація стосовно фінан­сування будівництва шахти № 10 «Нововолинська». Нині на будівни­цтво шахти з держбюджету надійшло лише 3 млн грн із передба­чених на 2013 рік 115 млн грн. Недофінансування будівництва шах­ти призвело до того, що 395 праців­ників не можуть вчасно отрима-ти зароблені гроші, а заборгова­ність за останні півроку сягнула 15 млн грн.

«Складна фінансова ситуація, що склалась у зв’язку із затрим­кою надходження зароблених ко­штів на рахунки підприємств, дес­табілізує роботу й створює соці­альну напругу в трудових колекти­вах, – зазначив Григорій Осовий. – При цьому утворюється заборго­ваність не тільки з виплати заро­бітної плати, а й зі сплати подат­ків та обов’язкових платежів. Та­ким чином, потрібно врегулювати питання своєчасності розрахунків між підприємствами та Держав­ною казначейською службою, го­ловними розпорядниками бюджет­них коштів. Тож профспілки за­пропонували внести до проекту рі­шення Комісії доручення Мініс­терству фінансів, міністерствам – головним розпорядникам бюджет­них коштів, місцевим органам ви­конавчої влади з метою недопу­щення заборгованості з виплати заробітної плати забезпечити до­статнє фінансування галузей бю­джетної сфери при підготовці про­позицій до змін до Державного бю­джету України на 2013 рік і під час формування проекту Державного бюджету України на 2014 рік».

Профспілкова сторона також за­пропонувала внести зміни та допо­внення в окремі пункти проекту рішення Комісії.

Зокрема, запропоновано пункт 4 викласти у такій редакції: «Керів­никам регіональних центрів зайня­тості, робочих органів фондів соці­ального страхування та керівни­кам головних управлінь Державної казначейської служби України за­безпечити першочерговість здій­снення видатків на виплату: стра­хових виплат застрахованим осо­бам по лікарняних у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, зокрема виплат з тимчасової непрацездат­ності по лікарняних листках, сім’ям загиблих і потерпілим від нещасного випадку на виробни­цтві, та коштів на дитяче оздоров­лення; допомоги з безробіття, заро­бітну плату та оплату комуналь­них послуг з рахунків фондів соці­ального страхування».

18.07.2013


Олексій ПЕТРУНЯ

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання