« на головну 31.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1076)
22
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Практика колдоговірної роботи Запоріжжя

Практика колдоговірної роботи Запоріжжя

Основною і найрезультативнішою фор­мою соціального діалогу, що впливає на рі­вень та якість життя громадян, є укладання колективних договорів і угод, за допомо­гою яких урегульовуються трудові, виробни­чі та соціально-економічні відносини, дося­гається баланс інтересів між працівниками й роботодавцями. ФПУ узагальнила досвід колективно-договірної роботи на прикла­ді обласних і галузевих профспілкових орга­нізацій, зокрема Запорізької обласної ради професійних спілок.

Уперше Регіональну угоду в Запорізькій області було укладено 24 грудня 1990 року, ще до проголо­шення незалежності України та прийняття Закону «Про колективні договори та угоди». З 1998 року до угоди при­єдналось обласне об’єднання Федерації роботодавців Украї­ни. А з 2007 року угоду уклада­ють за участю Запорізької об­ласної ради профспілок. Окрім того, з 2008 року укладається Те­риторіальна угода між Запорізь­кою міською радою, Запорізь­ким обласним союзом промис­ловців і підприємців (робото­давців) «Потенціал» та Запорізь­кою обласною радою профспі­лок. Чергову угоду укладено на 2012–2014 роки.

Принципова позиція проф­спілкової сторони під час пере­говорів і підписання угод – по­ширення положень документа на підприємства, організації, установи (незалежно від форм власності), що діють на терито­рії міста та області. Угоди вра­ховують базові норми й поло­ження Генугоди й містять поло­ження, що перевищують ці нор­ми з урахуванням особливостей регіону, необхідності міжгалу­зевої координації основних со­ціальних гарантій. Зазначені норми й положення мають бути обов’язковими для використан­ня на виробничому рівні як мі­німальні під час укладення ко­лективних договорів. Водночас, з огляду на можливості підпри­ємства, можуть їх пе­ревищувати.

Останнім часом у Запорізькій області спостерігається тен­денція до підвищення ролі профспілок у колдоговірному про­цесі. Так, якщо ста­ном на 1.10.2011 част­ка колективних договорів, укла­дених за участю профспілок, становила 53,5%, то станом на 1.10.2012 вона збільшилася до 60,9% (тобто на 7,4 відсоткових пункти).

Для встановлення зобов’язань, які б сприяли реалізації програм соціально-економічного розвитку, в області поши­рено практику укладення угод на рівні міст і регіонів. Їх укла­дено у межах 17 територіальних одиниць області.

На галузевому рівні реалізу­ються регіональні галузеві уго­ди між управліннями житлово-комунального господарства, освіти і науки, Державною по­датковою адміністрацією у За­порізькій області та відповідни­ми профспілками.

На виконання постанови Пре­зидії ФПУ від 23.12.2011 «Про за­провадження Єдиної колдого­вірної кампанії «Єдині цілі, єди­ні дії» розроблено Положення «Єдина колективно-договірна кампанія профспілкових органі­зацій» Запорізької області. Так, у рамках кампанії у другому кварталі 2012 року проведено двомісячник з вияв­лення роботодавців, які ухиляються від участі в переговорах щодо укладання ко­лективних договорів.

Під час проведення двомісячника фахівці облпрофради та член­ських організацій на­давали профкомам методичну й практич­ну допомогу щодо роз­роблення проектів колдоговору. Також виявлено, що не укладе­но колдоговори у підприємців з малою кількістю найманих пра­цівників і підприємців, форму працевлаштування яких відне­сено до самозайнятих.

З 2007 року в області започат­ковано обласний конкурс «Ко­лективний договір – надійний захист трудових прав і соціально-економічних інтересів працівників».

Згідно з даними статистики станом на 1.04.2012 було укладе­но 3934 колективних договори (підприємства, установи, орга­нізації, де кількість працюючих 10 і більше), а кількість праців­ників, охоплених колдоговора­ми, становила 408,3 тис. осіб, або 87,6% облікової кількості штат­них працівників (третій показ­ник по Україні).

Повне охоплення працівни­ків колективними договорами спостерігається в галузях лісо­вого господарства, промисло­вості, у сфері виробництва, ді­яльності пошти і зв’язку, забез­печення електро-, газо-та водо­постачання.

Натомість на підприємствах торгівлі, з ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особливого вжитку частка охо­плених колективними договора­ми становить 67,9% і 32,1%.

За даними моніторингу місь­ких і районних управлінь соці­ального захисту (з урахуванням підприємств із кількістю працю­ючих менше 10 осіб), що не звіту­ють перед органами державної статистики з цього питання, ста­ном на 1.10.2012 в області укладе­но та діють 6754 колективних до­говори, з них 6685 зареєстровано в органах місцевої виконавчої влади відповідно до чинного за­конодавства. Упродовж 2012 року вперше уклали й зареєстрували колективні договори 142 підпри­ємства, установи та організації. Тим часом 2641 колективний до­говір від найманих працівників підписали їх представники (за відсутності профспілок).

Згідно з моніторингом облас­ної ради профспілок за участю галузевих профспілок в області немає жодної профспілкової ор­ганізації, де не укладено колек­тивного договору.

Водночас у колдоговірній практиці разом із позитивними тенденціями фіксуються і недо­ліки, до яких призвели як об’єктивні (складне економічне ста­новище на багатьох підприєм­ствах), так і суб’єктивні причи­ни (безвідповідальність окре­мих роботодавців і пасивність профспілкових органів).

Спостерігається збільшення кількості випадків, коли пере­говори з укладення колектив­них договорів відбуваються у складних умовах протидії з боку роботодавців, які не вважають за потрібне обтяжувати себе до­датковими зобов’язаннями пе­ред працівниками, посилаючись на економічні труднощі. Це при­зводить до затягування перего­ворного процесу, відтак – до зни­ження рівня захисту інтересів працівників.

Чимало профкомів не мають змоги дістати у роботодавців ін­формацію про економічні показ­ники підприємства, яку біль­шість керівників вважають ко­мерційною таємницею.

Трапляються випадки, коли колективні договори не переукладають кілька років поспіль, дублюють установлені законо­давством норми, уникають вне­сення до у колективних догово­рів пунктів про вирішення соціально-трудових проблем.


 З досвідупрофорганізацій можна запро­понувати профспілковим комітетам рекомен­дації для використання під час формування зобов’язань і розроблення колективного догово­ру, які не потребують значних фінансових витрат.

• Профспілка металургів і гірників: щорічне на­вчання не лише голів профспілкових колективів, а й значної кількості профактивістів з практики ве­дення колективних переговорів та укладання кол­договору, аналіз на підприємствах соціального па­кета, експертна оцінка проектів колдоговорів, на основі яких фахівці обкому профспілки дають ре­комендації сторонам переговорів.

• Профспілка житлово-комунального господар­ства, місцевої промисловості, побутового обслуго­вування населення: паспортизація колдоговорів, що дає змогу системно відстежувати проведення колдоговірної кампанії, терміни встановлення норм з оплати праці, виконання норм з охорони праці, періодичність підбиття підсумків виконання колдоговору тощо.

• Профспілка агропромислового комплексу: що­місячний випуск бюлетеня «Зверніть увагу – пози­тивний досвід роботи: колективний договір під­приємства», випуск інформаційних бюлетенів «Готуємось до колдоговірної кампанії».

• Профспілка культури: розроблення спільно з фа­хівцями облпрофради макета колективного дого­вору для працівників позашкільних установ, біблі­отек, театрів, музеїв, навчання профактиву тощо.

20.04.2013


Олена ОВЕРЧУК редактор відділу «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

27.10.2020 13:22

27.10.2020 13:21

27.10.2020 13:20

27.10.2020 13:18

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання