« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Колдоговір: право на захист

Колдоговір: право на захист

 З метою виявлення роботодавців, які намагаються ухи­литися від участі в колективних перего­ворах та укладення колективних догово­рів, тим самим по­збавляючи праців­ників соціальних га­рантій та пільг, не­щодавно було прове­дено двомісячник. Які ж результати його проведення?

 Під час двомісячни­ка у Волинській області фахівці ФПО та профорга­нізації надавали методичну та практичну допомогу профкомам у роз­робці проектів колдогово­ру, правову підтримку при проведенні переговорного процесу. Як результат, уперше укладено 7 колдо­говорів в організаціях, де раніше їх не було. Частина була переукладена або про­лонгована в зв’язку з про­строченням терміну дії.

На Закарпатті вивчався стан колдоговірної роботи на підприємствах кількох районів. Спільно з органа­ми статистики та управлін­нями праці і соцзахисту ви­явлено низку підприємств, де не було укладено колдо­говорів. Надано методичну та практичну допомогу щодо організації цієї робо­ти. Як результат, з 32 під­приємств та організацій уклали колдоговір 18, на 12 ведуться колективні пере­говори щодо його укладен­ня, на 2 підприємствах про­лонговано дію колдоговору на наступний період.

У Запорізькій області ро­ботодавців, які ухиляються від колективних перегово­рів, не виявлено. Облпроф­рада приділяє значну увагу їх укладенню, а також включенню до них зобов’язань щодо збільшення обся­гів виробництва, підвищен­ня зарплати, погашення боргів з її виплати. Розро­блені методичні рекоменда­ції щодо колдоговірної кам­панії, макета колдоговору. Проводились консультації, експертиза й аналіз колдо­говорів на відповідність їх чинному законодавству, Ге­неральній, галузевим та ре­гіональній угодам. Прове­дено цикл семінарів на тему «Порядок проведення, роз­робка і укладення колектив­них договорів».

На Київщині виявлено факти ухилення від веден­ня колективних перегово­рів і укладення колдогово­ру у ВАТ «Пісківський за­вод скловиробів» (с. Пісків­ка Бородянського району), де працюють 407 осіб. Це підприємство не входить до жодної організації робо­тодавців. Первинка ВАТ перебуває в складі Київ­ської обласної організації профспілки працівників будівництва і промисло­вості будівельних матеріа­лів. Звернення цієї проф­спілки до облдержадміні­страції, обласної прокура­тури не змінили ситуацію – після приписів відповід­них органів так і не вдало­ся розпочати колективні переговори.

Ініціювання колектив­них переговорів з укладан­ня нового колдоговору на деяких підприємствах Ми­колаївщини відкладається з об’єктивних причин. Се­ред них, зокрема, очікуван­ня підписання єдиного кол­договору для всіх підпри­ємств, що об’єднані в єдину структуру (в ПАТ «Баштан­ський сирзавод», що вхо­дить до складу ЗАТ «Мо­лочний альянс» діє колек­тивний договір на 2007–2010 роки); неодноразові зміни голови профкому та керів­ника (на КП «Міжнародний аеропорт «Миколаїв» діє колдоговір 2006 року) тощо.

Існують в області під­приємства з чинними кол­договорами, укладеними більше 4 років тому, де ве­деться певна робота, але повільно і з перервами че­рез об’єктивні причини. Наприклад, у ЗАТ «ММЗ» існує заборгованість із зарплати, діє колдоговір 2007 року, роботу над но­вим його проектом майже завершено, однак прийнят­тя затягується через зміну керівника.

Серед підприємств, де в цьому році після тривалої перерви колдоговірну робо­ту відновлено і прийнято нові колдоговори, ПАТ «Миколаївобленерго», ДП «Миколаївський ремонтно-механічний завод», ВАТ НДІ «Центр», ДАХК «Чорно­морський суднобудівний завод». Роботодавців, які ухиляються від участі у ко­лективних переговорах та відмовилися від укладення колдоговорів, на підприєм­ствах області не виявлено.

У низці переробних і сільськогосподарських під­приємств Полтавщини, що входять у компанію ТОВ «Кернел-Трейд», у 2011 році проводилась цілеспрямова­на робота з ліквідації профорганізацій. Станом на 1 травня 2012 року вони були ліквідовані на 6 під­приємствах. У ході двомі­сячника виявлено, що на Кременчуцькій швейній фабриці «Кремтекс», де є профорганізація, але зміни до колдоговору не прийма­ються впродовж тривалого часу, затримувались випла­ти зарплати. Колектив вдався до сидячого страй­ку. Після проведення пере­говорів на фабриці віднов­лено виплату зарплати та розпочато переговори щодо укладення колдоговору.

Підприємства, що мали проблеми з укладенням колдоговорів, перейшли в ранг підприємств-банкрутів або ліквідовані.

На Тернопільщині в ході двомісячника виявле­но 107 первинок, де не укла­дено колдоговори. Серед них лише 4 роботодавці ухилялися від участі в ко­лективних переговорах, зо­крема в Борщівському між­районному управлінні вод­ного господарства, ВАТ «Тернопільплемсервіс», Тернопільському обласно­му центрі соціальних служб для сім’ї та молоді, корпорації «Тернокорс». На решті підприємств не укладаються колдоговори через малочисельність працівників, подекуди нині триває процес ліквіда­ції або реорганізації.

Виявлено 3 підприєм­ства, роботодавці яких ухи­лялися від ведення колек­тивних переговорів і на Херсонщині. Так, у ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» колдоговір не укладається з 2006 року, не­зважаючи на те, що профкомом та облпрофрадою вживалися всі засоби впли­ву до порушників законо­давства.

На комунальному під­приємстві радгосп-завод «Янтарний» у 2007 році на­казом по підприємству призупинено дію чинного колдоговору, керівник під­приємства зробив усе, щоб ліквідувати первинку, іг­норує рішення й приписи відповідних держорганів, у тому числі Територіаль­ної державної інспекції праці. У ЗАТ «Красень» че­рез тривалий судовий про­цес щодо визначення влас­ника колдоговір не укла­дався з 2009 року.

Слід зазначити, що в ході проведення двомісяч­ника на підприємствах, первинки яких входять до профспілок автомобільно­го та сільськогосподарсько­го машинобудування, ви­робничників і підприємців, геології, геодезії та карто­графії, енергетики та елек­тротехнічної промисловос­ті, лісового господарства, машинобудівників та при­ладобудівників, металур­гійної і гірничодобувної промисловості, нафтової і газової промисловості, обо­ронної промисловості, річ­кового транспорту, не вияв­лено роботодавців, які ухи­ляються від ведення колек­тивних переговорів та укла­дення договорів.

Разом з тим, за інформа­цією ЦК Профспілки пра­цівників освіти і науки України, Професійної спіл­ки працівників агропромис­лового комплексу України, встановлено відсутність первинок, що перебувають у їх безпосередньому підпо­рядкуванні. Профспілка працівників хімічних та на­фтохімічних галузей про­мисловості України поін­формувала про ускладнен­ня ситуації щодо колдого­вірної роботи в дослідниць­ких інститутах державної форми власності.

З метою усунення фак­тів порушення чинного за­конодавства ФПУ направи­ла відповідний лист Голові Державної інспекції Украї­ни з питань праці. Разом з тим, досягнення профспі­лок у цьому напрямі роботи були б суттєвішими, якби всі територіальні профоб’єднання долучилися до виявлення несумлінних ро­ботодавців і надавали необ­хідну допомогу в цих пи­таннях первинкам. Відпо­відну інформацію надала 31 членська організація з 69, з них 27 не виявили фактів ухилення роботодавців від колективних переговорів.

Закон України «Про ко­лективні договори і угоди» потребує внесення змін щодо приведення у відпо­відність, принаймні до норм Кодексу про адміні­стративні правопорушен­ня України, а можливо, й підвищення відповідаль­ності, а також конкретного механізму та порядку при­тягнення до неї посадових осіб за ухилення від укла­дення чи невиконання кол­договору.

Однак, значне підви­щення штрафів не завжди приносить позитивний ре­зультат. Тому профспілки вважають за доцільне пе­редбачити механізм стиму­лювання роботодавців до укладення колективних до­говорів.

Сторінку підготувала Анна РЄПІЧ, «ПВ»

 Є на кого рівнятись!

На Донеччині станом на 1 квітня ц. р. охоплення працівників колдоговірним регулюванням на під­приємствах становить 99,5%. Причиною неукла­дення колдоговорів на окремих підприємствах є малочисельність працівників або призупинення (зупинення) виробничої діяльності.

УДніпропетровській області кількість укладених колдоговорів становить 4601. Кількість працівни­ків, охоплених колдоговорами, – 481,2 тис. осіб, або 95,1% облікової кількості штатних працівників. Відсутні колдоговори в підприємців з малою кіль­кістю працівників та з формою працевлаштування, віднесеною до самозайнятих.

08.10.2012ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання