« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Профспілки запропонували – уряд поставив завдання

Профспілки запропонували – уряд поставив завдання

 Нещодавно на засіданні Уряду заступник керівника СПО профспілок, заступник Голови ФПУ Григорій Осовий дав профспілкову оцінку сучасному стану охорони пра-ці в Україні. У своєму виступі він визначив основні положення профспілкової позиції із цього питання за висновками фахівців Департаменту охорони праці ФПУ.

 НЕЗАДОВІЛЬНІ УМОВИ ПРАЦІ

Станом на 1 січня 2012 ро-ку в умовах праці, що не від­повідають гігієнічним вимо­гам, в Україні зайнято у се­редньому 30% загальної кількості працюючих, а на підприємствах деяких галу­зей (вугледобувної, гірничо­рудної, металургійної, мета­лообробної, нафтодобувної та ін.) – до 80% усіх робітни­ків. Значну їх кількість ста­новлять жінки. Це негативно позначається на їхньому здоров’ї і як наслідок – при­зводить до патології вагіт­ності.

Незадовільні умови праці супроводжуються значними порушеннями роботодавця­ми Порядку і методики про­ведення атестацій робочих місць за умовами праці, що вкрай негативно впливає на соціальний захист працівни­ків, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, зокрема на отримання таки­ми працівниками пільг і ком­пенсацій.

Слід також зазначити, що незадовільні умови праці су­проводжуються масовою лік­відацією на підприємствах, більшість з яких приватизо­вана, інституту соціально-побутової сфери (їдальні, оздоровчі центри, санітарно-побутові приміщення, мага­зини, дитячі дошкільні уста­нови, оздоровчі заклади, бази вихідного дня, санаторії-профілакторії тощо).

До незадовільних умов праці призводить також ан­тисанітарний стан підпри­ємств. Так, за даними Держ­санепідемнагляду, понад 70% підприємств у 2009 році не відповідали вимогам сані­тарних правил.

ФАКТОРИ ПІД ЗНАКОМ МІНУС

За даними Інституту ме­дицини праці АМН України, загальна захворюваність працюючого населення ста­новить понад 2,1 тис. на 10 тис. оглянутих; офіційно зареєстровано 600 тис. алко­голіків і 700 тис. наркоманів, що може мати негативні на­слідки під час виконання робіт підвищеної небезпеки.

Поширення туберкульозу набуває характеру епідемії, а серед працюючих цю хворо­бу виявляють у 5 разів часті­ше, ніж серед непрацюючого населення.

Незадовільні умови праці, емоційно-психічне наванта­ження, зловживання алкого­лем та інші шкідливі вироб­ничі фактори призводять до надвисокої смертності пра­цівників чоловічої статі че­рез серцево-судинні захворю­вання, артеріальну гіпертен­зію, порушення мозкового кровообігу, онкологічні та інфекційні хвороби.

За даними технічної ін­спекції праці профспілок, в Україні фіксуються масові випадки приховування не­щасних випадків на виробни­цтві від обліку та розсліду­вання, а також порушення вимог нормативних актів щодо розслідування, особли­во спеціального розслідуван­ня нещасних випадків.

Незадовільний стан охо­рони праці пов’язаний також із недостатнім фінансуван­ням заходів і засобів з охоро­ни праці, що зменшує обсяги й не сприяє ефективності проведення комплексних за­ходів на підприємствах із по­ліпшення стану безпеки, гігі­єни праці та виробничого се­редовища.

Негативно позначаються на фінансуванні заходів з охорони праці, поліпшенні умов праці та проведенні за­ходів із запобігання нещас­ним випадкам на виробни­цтві відсутність колективно­го договору на підприєм­ствах, де немає профспілко­вих організацій.

РЕАКЦІЯ

За результатами обгово­рення інформації Кабмін дав такі доручення.

Держгірпромнагляду ра­зом з іншим центральними органами виконавчої влади:

– забезпечити подання за­конопроекту про застосуван­ня штрафних санкцій за по­рушення законодавства про охорону праці;

– активізувати роботу із запобігання травматизму на підприємствах;

– розробити програму під­готовки державних служ-бовців-інспекторів із питань охорони праці;

Міненерговугілля:

– посилити контроль за виконанням завдань, перед­бачених програмою підви­щення безпеки праці на вуг­ледобувних і шахтобудівних підприємствах;

– завершити розроблення нової редакції Положення про порядок технічного об­слуговування внутрішньобу­динкових систем газопоста­чання житлових будинків;

Мінрегіону:

– розробити нормативний акт щодо облаштування ди­мовідведення і вентиляції, що запобігатиме отруєнню чадним газом;

– розробити методичні ре­комендації щодо виконання ущільнення вводів інженер­них комунікацій у житлові будинки, що поліпшить утримання будинків і за-побігатиме виникненню аварій;

– разом із Радою Міністрів АР Крим, обл- та міськдерж-адміністраціями забезпечи­ти виконання регіональних програм модернізації, ремон­ту й заміни ліфтів, що запо­бігатиме нещасним випад­кам та загибелі населення, а також працівників, що об­слуговують ліфти;

Міністерству охорони здоров’я:

– затвердити порядок про­ведення в закладах охорони здоров’я обов’язкового обсте­ження потерпілого внаслідок нещасного випадку (гострого отруєння) на виробництві на наявність в організмі алко­гольних, наркотичних і ток­сичних речовин, що важливо для зняття з потерпілого об­винувачення у перебуванні в стані алкогольного сп’яніння при настанні нещасного ви­падку, усунення приводу не пов’язати нещасний випадок із виробництвом, зменшити страхові виплати потерпіло­му та відшкодування сім’ї загиблого;

– упровадити систему ефективного диспансерного нагляду за хворими на про­фесійну патологію, а також осіб, зайнятих на роботах у шкідливих умовах праці;

– створити Національний реєстр осіб, які мають профе­сійне захворювання, що по­ліпшить їх облік і моніто­ринг за станом здоров’я;

– спільно з Національною академією медичних наук за участю сторін соціального діалогу розробити й подати до Кабміну проект концепції Державної цільової програ­ми відновлення медицини праці в Україні та здійснення профілактичних заходів із запобігання профзахворю­ванням і профотруєнням у працівників, зайнятих на ви­робництвах зі шкідливими умовами праці.

Іншим центральним орга­нам виконавчої влади дані доручення стосовно перегля­ду нормативного акту про забезпечення спецодягом працівників вищих навчаль­них закладів; заборони екс­плуатації тракторів, техніч­ний стан яких не відповідає вимогам нормативних актів; посилення відомчого конт-ролю у зв’язку зі зростанням виробничого травматизму; внесення змін до трудового законодавства щодо оформ­лення трудових договорів з особами, які виконують робо­ти підвищеної небезпеки та заборони укладання з ними договорів підряду, стимулю­вання інспекторського скла­ду Держгірпромнагляду шляхом підвищення рівня заробітної плати; забезпечен­ня розгляду і погодження за­конопроекту про затверджен­ня Загальнодержавної про­грами поліпшення стану безпеки, гігієни праці та ви­робничого середовища на 2012–2016 роки; виведення з експлуатації небезпечних для життя та здоров’я людей атракціонів.

Отже, висновки й пропози­ції профспілок значною мірою підтримані при підготовці та прийнятті відповідного рі­шення Уряду. Проте головним заходом щодо поліпшення стану охорони праці в Україні буде прийняття та належне виконання Загальнодержав­ної програми поліпшення ста­ну безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012–2016 роки, над проектом якої активно працювала проф­спілкова сторона.

Департамент охорони праці апарату ФПУ

 

  Рівень виробничого травматизму цього року зменшився на 8–9% порівняно з минулим роком, однак це відбулося переважно за ра­хунок того, що не обліковуються й не розслідуються нещасні ви­падки, реально пов’язані з виробництвом. Разом із тим зростає смертельний травматизм, який не можна приховати. Однією з причин такого стану речей є недбале ставлення багатьох роботодавців до забезпечення охорони праці. Ще однією причиною є те, що Законом України й кількома рішеннями Кабміну різко послаблено можливості державного нагляду, тож структури Держгірпромнагляду не мають змоги повною мірою використовувати можливості, які в них є. Так, приміром, вони не можуть проводити раптові перевірки умов праці на робочих місцях.

Ми дуже занепокоєні таким станом речей, тому профспілки внесли до Вер­ховної Ради законопроект, створений ФПУ разом із Держгірпромнагля­дом, який має привести у відповідність Закон про засади державного нагляду у сфері господарської діяльності й забезпечити Держгірпромнагляду можливість працю­вати в рамках Конвенції № 81 МОП, ратифікованої в Ук­раїні. Цей Закон двічі приймала ВР України і його двічі ветував Президент. Нині він знову перебуває у Верховній Раді. Зараз ми у стані боротьби й сподіваємося, що пере­мога буде на стороні людей, які потребують надійного захисту від виробничих травм, професійних захворю­вань тощо.

Сергій Українець, заступник Голови ФПУ

18.09.2012


Анна РЄПІЧ, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання