« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Податкова реформа: погляд у майбутнє

Податкова реформа: погляд у майбутнє

 Чому сьогодні в Україні бідні сплачу­ють у 50 разів більше податку, ніж ба­гаті громадяни? Що готує нова хвиля реформування податкової системи і чи можуть податки бути справедли­вими? Ці та інші гострі питання роз­глядалися під час публічного обгово­рення запровадження соціальних ініціатив у ході податкової реформи, яке 21 серпня проводила Федерація профспілок України.

 У дискусії взяли участь представ­ники профільних міністерств, Дер­жавної податкової служби України, органів центральної влади, науко­вих установ, профспілок, громадських організацій, журналісти.

Заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк, який голо­вував на засіданні, нагадав присутнім, що з ініціативи Федерації профспілок України 2012 рік оголошено Роком соціальної справед­ливості, і Україна вперше, згідно з указом Президента України, 20 лютого відзна­чила День соціальної спра­ведливості. «Профспілки активно долучилися до цієї події, – зазначив Сергій Кондрюк, – проголосивши принципи соціальної спра­ведливості для працюю­чих. Насамперед, це гідні умови праці, належний рі­вень її оплати, а також до­статній рівень пенсій та соціальних виплат».

У ході засідання наголо­шувалося на тому, що в Україні розпочинається но­вий етап реформування по­даткової системи. Мініс­терство фінансів і Держав­на податкова служба готу­ють законодавчі зміни до Податкового кодексу. Профспілки активно долу­чилися до цієї роботи, звер­нувшись до тих, хто вно­сить зміни до податкового законодавства, врахувати інтереси трудящих.

Профспілкову позицію щодо подальшого реформу­вання податкової системи було озвучено під час зу­стрічі із заступником голо­ви Державної податкової служби Андрієм Ігнатовим та на засіданні робочої гру­пи з підготовки пропозицій реформування податкової системи.

За результатами роботи робочої групи Державна податкова служба підготу­вала законопроект «Про внесення змін до Податко­вого кодексу України та інших законодавчих актів України». Федерація проф­спілок України висловила свої зауваження та пропо­зиції до документа й наді­слала їх Міністерству фі­нансів та ДПС України.

Так, на думку профспі­лок, окремі норми законо­проекту неоднозначно сприймаються у суспіль­стві, а деякі – навіть викли­кають принципове непри­йняття, оскільки можуть негативно позначитися на веденні бізнесу в Україні та призвести до зростання соціальної нерівності, а відтак і бідності серед на­селення.

Гостру критику спричи­нила пропозиція скасувати податкову соціальну піль­гу. Представники галузе­вих профспілок наголоси­ли, що її скасування без відповідного реального збільшення зарплати від­носно вартісної величини фактичного прожиткового мінімуму призведе до зменшення доходів неза­можних громадян, зарпла­ти яких вистачає лише для того, щоб прогодувати себе й свою родину. При цьому промовці зауважили, що ті, хто нині мають право на податкову соціальну піль­гу, становлять близько 30% працюючих громадян. Так, приміром, працівник, отри­муючи заробітну плату у розмірі 1000 грн, після за­пропонованих змін зобов’язаний буде сплати­ти 96,4 грн податку замість 64,13 грн – тобто на 32,27 грн більше.

У багатьох країнах для посилення соціального за­хисту громадян застосову­ється неоподатковуваний мінімум – мінімальний рі­вень неоподатковуваного доходу, необхідний для гідного існування праців­ника та членів його роди­ни. Застосування неопо­датковуваного мінімуму не нижче розміру прожит­кового мінімуму передба­чено і в Україні відповідно до законів «Про державні соціальні стандарти та дер­жавні соціальні гарантії» та «Про прожитковий міні­мум», проте в податковому законодавстві він не засто­совується.

Обговорюючи питання запровадження диференці­йованих ставок ПДВ, учас­ники наради зазначили, що паралельне запровадження податку з обороту призведе до значних втрат підпри­ємств, які мають високий технологічний уклад, уна­слідок чого знизиться їх рентабельність, відтак по­силиться фіскальний тиск на споживача. Профспілки виступають проти скасу­вання пільг із ПДВ на соці­альні товари й послуги, зокрема на продукти дитя­чого харчування та товари дитячого асортименту для немовлят, вироби лікар­ського призначення. Адже це може призвести до зрос­тання цін на відповідні то­вари та послуги. Профспіл­ки також вимагають більш виваженого підходу до ска­сування галузевих пільг, зокрема для сільського, лі­сового господарства, літа­кобудівної галузі.

У законопроекті пору­шуються загальні принци­пи соціального страхуван­ня – встановлення розміру єдиного внеску на соціаль­не страхування. Учасники зібрання наголосили, що соціальне страхування – це самостійна система й пи­тання її функціонування слід розглядати окремо від податків і зборів.

Виступаючи за справед­ливе оподаткування, проф­спілки насамперед наполя­гають на необхідності:

– уніфікації підходу до оподаткування заробітної плати та прибутку підпри­ємств завдяки відновленню дії неоподатковуваного мі­німуму на рівні прожитко­вого мінімуму для праце-здатних осіб – еквівалента собівартості для працюю­чих громадян;

– встановлення податко­вого навантаження на до­ходи від трудової діяльнос­ті у вигляді зарплати на рівні не вищому, ніж рі­вень оподаткування інших доходів (дивідендів, про­центів від депозитних вкладів, прибутків від оренди та продажу майна тощо);

– удосконалення поряд­ку надання податкової знижки, зокрема завдяки запровадженню механізму віднесення до її складу ви­трат на лікування та ме­дичне обслуговування;

– запобігання ухиленню від сплати податків як ме­ханізму наповнення бю­джету всіх рівнів податко­вими надходженнями;

– забезпечення виваже­ного підходу до надання податкових пільг для сти­мулювання пріоритетних галузей економіки та під­тримки соціально неза-хищених категорій насе­лення.

За результатами обгово­рення учасники заходу під­готували спільне звернен­ня до Прем’єр-міністра України, Міністерства фі­нансів, Державної податко­вої служби, в якому запро­понували продовжити ро­боту над доопрацюванням законопроекту та провести його обговорення в усіх ре­гіонах України.


 Людина, яка отримує трудовий дохід у вигляді заробіт­ної плати, й роботодавець перебувають у нерівних умо­вах, оскільки працівник платить податок зі свого до­ходу, а роботодавець тільки з прибутку, тобто з доходу, зменшеного на собівартість продукції. Розрив між доходами багатих і бідних грома­дян, за оцінками різних експертів, сягнув 40 разів, що загрожує національній безпеці держави та соціальній стабільності.

Сергій Кондрюк, заступник Голови Федерації профспілок України

06.09.2012


Тетяна РУБАН, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання