« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Зайнятість населення: погляд профспілок

Зайнятість населення: погляд профспілок

 Розвиваючи соціальний діалог, профспілки беруть актив­ну участь у роботі над удосконаленням Закону України «Про зайнятість населення». Про позицію профспілок щодо нової редакції вищезгаданого документа, а також стосовно застосування нестандартних видів зайнятості на ринку праці – у нашому матеріалі.

 Після презентації законопроекту, що відбулася у квітні ц. р., фахо­вої дискусії з членськими організаціями, низки консультацій із роз­робниками документа, сто­рони соцдіалогу розпочали копітку роботу щодо його до­опрацювання.

Профспілкова сторона підготувала понад 200 пропо­зицій щодо змін і доповнень до проекту ЗУ «Про зайня­тість населення», більшість з яких розробники врахува­ли. Серед них, зокрема, нор­ми статей, що передбачають компенсацію втрати частки надходжень Пенсійного фон­ду України у зв’язку зі змен­шенням роботодавцям роз­міру єдиного внеску на загальнообов’язкове держав­не соціальне страхування. Збережені й повноваження та інституції координацій­них комітетів зайнятості на­селення, виконавчої дирек­ції Фонду загальнообов’яз-кового державного страху­вання України на випадок безробіття. Суттєво зросли соцгарантії для осіб старше 45 років та можливості для зростання конкурентоспро­можності молоді, державна підтримка молодих праців­ників на селі, надано статус безробітного з першого дня звернення до територіаль­них органів служби зай-нятості. Також визначено критерії масового вивільнен­ня працівників, які врахо-вуватимуться під час розро­блення та підписання галу­зевих і регіональних угод тощо.

Разом із тим законопро­ект містить низку положень, щодо яких профспілкова сто­рона мала свою принципову позицію і яку намагалася ре­алізувати. За дорученням Голови ФПУ були підготов­лені та надіслані до Коміте­ту з питань соціальної полі­тики і праці ВР конкретні постатейні зміни і пропози­ції. З 21 червня почала пра­цювати робоча група, проф­спілкову сторону в якій очо­лював заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк.

Принципову незгоду профспілок викликало нама­гання руйнації соцдіалогу й функціонування його інсти­туцій. Це стосується внесен­ня змін до системи управлін­ня Фондом соцстрахування на випадок безробіття, утри­мання Державної служби за­йнятості та її територіаль­них органів за рахунок стра­хових внесків, а не коштів держбюджету. Не підтриму­ють профспілки й спроби легалізувати через законо­давство діяльність суб’єктів господарювання, які найма­ють працівників для подаль­шого виконання роботи в ін­ших роботодавців. Іще од­ним болючим питанням є застосування норми безплат­ного стажування у робото­давців студентів вищих і професійно-технічних на­вчальних закладів.

Жваву дискусію на засі­данні Комітету ВР України з питань соціальної політи­ки та праці викликало обго­ворення ст. 39 законопроекту у зв’язку з тим, що пропози­ція профспілок щодо вилу­чення норм статті, що регла­ментує діяльність суб’єктів господарювання, які найма­ють працівників для подаль­шого виконання роботи в інших роботодавців, не знайшла підтримки. В ре­дакцію статті внесені такі норми: діяльність таких суб’єктів здійснюється на підставі дозволу, виданого центральним органом вико­навчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості та трудової мі­грації; порядок видачі до­зволу встановлюється Каб­міном; обов’язковою умовою цієї діяльності є можливість найму працівника для по­дальшого виконання ним роботи в іншого роботодав­ця при наявності необхід-ного рішення, передбачено­го колдоговором такого ро-ботодавця та згодою пер-винки.

За підтримкою своїх про­позицій і доповнень до за­конопроекту ФПУ звернула­ся до народних депута-тів Олександра Стояна та Віктора Турманова. Це звер­нення було підтримане, а відповідні пропозиції пода­ні до профільного Комітету ВР України до другого чи­тання.

Подальшому розвиткові соцдіалогу сприятиме також Національна тристороння угода про зайнятість і робочі місця, що вперше за часи не­залежності України підпи-сали сторони соцдіалогу 1 червня 2012 року. Цей доку­мент містить заходи до 2017 року щодо зменшення рівня безробіття, зростання зайня­тості населення у працездат­ному віці до 68,5%. Рівень охоплення навчанням, підви­щенням кваліфікації, пере­кваліфікації зайнятого насе­лення досягне 23%. Буде ви­рішено питання взаємодії між ринком освітніх послуг і ринком праці, впровадження інноваційних методів на­вчання, підвищення якості освітніх послуг тощо. По­дальшого розвитку набуде професійна орієнтація насе­лення, участь роботодавців у формуванні планів проф-підготовки, перепідготовки тощо.

Першим кроком на шляху законодавчого забезпечення зростання продуктивної зай-нятості, досягнення Украї­ною Цілей розвитку тисячо­ліття, проголошених ООН, могло стати прийняття ново­го ЗУ «Про зайнятість насе­лення»…

Однак, 5 липня ВРУ ухва­лила вищевказаний закон. Він підриває чинні принци­пи соцдіалогу й ставить під загрозу функціонування са­моврядної структури Фонду соцстрахування на випадок безробіття.

А вже 15 серпня Прези­дент Віктор Янукович підпи­сав Закон України «Про зай-нятість населення».

Профспілкова сторона ініціювала перед Мінсоцпо­літики створення відповід­них робочих груп за участю сторін соціального діалогу для забезпечення якісного формування законодавчої бази у сфері зайнятості.

Департамент виробничої політики та колективно-договірного регулювання ФПУ готує фахові коментарі до Закону України «Про за­йнятість населення».

  Перспектива?

 Зазначений закон дає можливість для нецільового вико­ристання коштів фонду на нестрахові виплати, у тому числі ут­римання центрального органу виконавчої влади, що реалізує держполітику у сфері зайнятості населення та трудової мігра­ції, його територіальних органів. Прийняті норми закону су­перечать базовим принципам Конвенцій МОП № 168, 122 та 88 щодо мети держполітики у сфері зайнятості населення, за­безпечення його соцзахисту на випадок безробіття, діяль­ності служб зайнятості.

Запровадження таких механізмів призведе до нестрахових виплат неконкурентоспроможним на ринку праці особам або тим, хто вперше вступає у трудові відносини, серед яких май­же 400 тисяч громадян становить молодь, що закінчила нав­чання. У зв’язку із запропонованим обмеженням розміру до­помоги із безробіття майже 1,5 млн осіб, зареєстрованих у службі зайнятості, або тих, що користуються її послугами, не­доотримають страхові виплати, передбачені законом.

Щороку на утримання апарату держслужбовців центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері зайнятості населення та трудової міграції, його тери­торіальних органів буде витрачатися понад 1 млрд гривень, відтак застраховані особи недоотримуватимуть ці кошти.

Ще однією загрозою є ст. 39 закону, що визначає принципи діяльності суб’єктів господарювання, які наймають працівни­ків для подальшого виконання роботи в іншого роботодавця. Запровадження цих норм перетворить працівника на товар із мінімальними можливостями захисту від свавілля наймача і фактичного роботодавця.

За даними Мінсоцполітики, сьогодні нелегально функціонує близько 200 таких суб’єктів господарювання, на яких працю­ють понад 14 тис. осіб. Їхні заробітки є нижчими від галузевих стандартів, вони не отримують належні пільги та компенсації, передбачені галузевими й колективними договорами. При цьому вони фактично працюють на тих же робочих місцях і виконують ті самі функції. Такі суб’єкти переважно створю­ються в гірничо-металургійній галузі, будівництві, переробній промисловості тощо.

Ухвалений закон містить багато недоліків стосовно механіз­мів повернення роботодавцям сплаченого єдиного соціаль­ного внеску, компенсації втрат Пенсійного фонду України у зв’язку з недоплатою внесків роботодавцями, які створювати­муть нові високотехнологічні робочі місця, оплати за стажу­вання, сплати витрат на профпідготовку та перепідготовку працівників і безробітних.

Оскільки закон набуває чинності з 1 січня 2013 року, а чинне законодавство буде діяти до того часу, виникає нагальна не­обхідність оперативної підготовки та активного лобіювання внесення змін до ЗУ «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на ви­падок безробіття», проведення широкої роз’яснювальної та інформаційної роботи серед членів профспілок та у ЗМІ.

 ПОДЯКА

ФПУ висловлює щиру подяку членським організаціям і науковим підрозділам, які надали свої пропозиції до законопроекту, а також сподівається на подальшу співпрацю під час ре­алізації Закону України «Про зайнятість населення» та проведення державної політики на ринку праці з урахуванням прав і свобод громадян, їх соціального захисту, недопущення по­ширення бідності серед працюючих та членів їхніх сімей, легалізації зайнятості, створення нових високотехнологічних робочих місць.

29.08.2012


Анна РЄПІЧ, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання