« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Оплата праці: на що сподіватися далі?

Оплата праці: на що сподіватися далі?

 Питання підвищення трудових до­ходів населення набуває сьогодні особливої актуальності, адже всу­переч гарантованому Конститу­цією праву на гідну винагороду за працю загалом рівень її оплати в Україні важко назвати гідним.

 Розмір міні­мальної за­робітної пла­ти (в червні 2012 року – 1094 грн, у лип­ні – 1102 грн) є несправедливо заниженим і майже на чверть ниж­чий за межу бідності.

Нині в структурі доходів населен­ня частка заро­бітної плати є критично низь­кою і становить лише 40%. Це пояснюється вкрай низькою часткою заробіт­ної плати в собівартості продукції (в Україні вона становить 6–12%, водночас у Європі та США цей показ­ник перебуває в середньо­му на рівні 40%, а в науко­містких галузях і сфері по­слуг сягає 90%), і як з еко­номічної, так і соціальної точки зору свідчить про надмірну експлуатацію ро­бочої сили. Існуючий під­хід до визначення урядом у державі базових мінімаль­них гарантій в оплаті праці за залишковим принципом сприяє поширенню біднос­ті серед трудящих і, відпо­відно, серед пенсіонерів через низький рівень їх пенсійного забезпечення, а також зумовлює недостат­нє фінансування системи загальнообов’язкового дер­жавного соціального стра­хування, місцевих і дер­жавного бюджетів.

Окремою проблемою є оплата праці в бюджетній сфері, де тарифна ставка (посадовий оклад) праців­ника І тарифного розряду за Єдиною тарифною сіт­кою встановлюється на рів­ні нижче розміру мінімаль­ної заробітної плати. Нара­зі фактично заниженою залишається зарплата близько 4 млн людей, опла­та праці яких здійснюється на основі ЄТС, що нівелює кваліфіковану працю в бю­джетній сфері.

Національним законо­давством передбачено, що оплата праці трудящих бю­джетної сфери регулюєть­ся постановою Кабміну. Проте, до 2007 року це пи­тання не було прерогати­вою виключно Кабінету Міністрів України, оскіль­ки регулювалося не лише нормативними актами України, а й Генеральною, галузевими, регіональни­ми угодами та колективни­ми договорами.

Наприкінці 2007 року За­коном «Про Державний бю­джет України на 2008 рік» до статті 13 Закону «Про оплату праці» було внесено зміни, якими фактично по­збавлено права працівни­ків бюджетної сфери на колективно-договірне регу­лювання оплати праці та встановлено ручне управ­ління цим процесом. Рі­шенням Конституційного Суду від 22.05.2008 № 10-рп/2008 ця норма визнана неконституційною. Проте й досі є чинною, що дало змогу урядові наприкінці 2008 року прийняти рішен­ня про вихід із кризи за ра­хунок працівників, насам­перед тих, чиє утримання фінансується з державного бюджету. Відбулося замо­рожування Єдиної тариф­ної сітки.

ФПУ не відмовляється від своєї пропозиції створи­ти відповідну організацій­ну структуру для системної та послідовної співпраці у вирішенні зазначеної про­блеми. І не втрачає надії переконати соцпартнерів у необхідності спільної робо­ти над цим та іншими пи­таннями, пов’язаними з визначенням соціальних стандартів для людини праці, а також має низку попередніх домовленостей із сторонами соцдіалогу. Саме тому визначені в Ці­льовій програмі ФПУ «Гід­на оплата праці» питання підвищення розміру міні­мальної заробітної плати та базового окладу на осно­ві ЄТС є постійним предме­том тристоронніх перегово­рів, обов’язково фіксуються в положеннях Генеральної угоди та залишаються клю­човими під час обговорень з представниками влади на найвищому рівні.

У лютому 2012 року профспілкова сторона ви­ступила з ініціативою роз­почати в установлені ре­гламентом терміни тристо­ронні колективні перегово­ри щодо розміру мінімаль­ної зарплати на наступний рік у рамках роботи спіль­ної робочої комісії повно­важних представників власників та профспілок. Протягом квітня – травня відбулися три засідання за­значеної комісії та низка консультацій, на яких роз­глядалися питання підви­щення мінімальних гаран­тій оплати праці. Йшлося, зокрема, про те, що співвід­ношення мінімальної та середньої заробітної плати в Україні не досягає навіть 40% (в 2011 році – 36,6%; за 5 місяців 2012 року – 37,6%). При цьому рівень серед­ньої зарплати в Україні (у січні – травні 2012 року – 2879,84 грн, або 360 дол.) є нижчим, ніж у розвинених європейських країнах у 2,5–25 разів! Наголошувало­ся також на тому, що про­позиція щодо темпів зрос­тання в 2013 році реальної мінімальної зарплати від­повідно до зростання ре­ального ВВП – це компро­місний варіант для проф­спілок за умови визначен­ня етапності досягнення нею величини фактичного прожиткового мінімуму з урахуванням ставки на по­даток із доходів фізичних осіб.

Проте на момент друго­го засідання комісії, незва­жаючи на вимоги профспі­лок зафіксувати в протоко­лі позиції сторін, сторона власників не виробила власної спільної позиції щодо розмірів мінімальної заробітної плати в 2013 році. При цьому представ­ники Мінфіну оголосили результати обрахунків не­обхідних додаткових бю­джетних коштів за чотирма варіантами збільшення основних мінімальних дер­жавних стандартів та га­рантій у 2013 році, а пред­ставники СПО роботодав­ців – пропозиції щодо мож­ливих темпів зростання мінімальної зарплати не більш ніж на 7,5% і періо­дичності її підвищення протягом року не частіше двох разів.

Що ж до розміру І тариф­ного розряду ЄТС, то за під­рахунками урядової сторо­ни грошовий розрив між ним та мінімальною заро­бітною платою у 2013 році залишився без змін, із чим профспілки категорично не погодилися. При цьому ні представники уряду, ні ро­ботодавці не підтримали низку пропозицій профспі­лок.

У травні 2012 року відбу­лися третє засідання спіль­ної комісії з ведення колек­тивних переговорів щодо встановлення розміру міні­мальної зарплати й одно­часно – переговори стосов­но визначення розміру про­житкового мінімуму і по­садового окладу працівни­ка І тарифного розряду ЄТС на 2013 рік. На засіданні йшлося про те, що проф­спілки вважають за необ­хідне наблизити розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб до його фактичного розміру з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб відповідно до зростання ВВП. На їхню думку, темпи зростання реальної міні­мальної заробітної плати в 2013 році також не можуть бути нижчими за темпи зростання реального ВВП (середньорічний розмір мі­німальної заробітної плати в абсолютному вимірі по­винен зрости не менш як на 10,7%), а підвищення поса­дового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС має відбуватись із забезпе­ченням зменшення грошо­вого розриву між розміром мінімальної зарплати та посадовим окладом, а та­кож відповідною вимогою чинної Генеральної угоди.

Підготувала Анна Рєпіч, «ПВ»

ПРОГНОЗИ

Проект економічного і соціального розвитку України на 2013 рік, основних макропоказників на 2014–2015 роки прогнозує певне погіршення тенденцій. Так, у 2013 році розмір мінімальної заробітної плати перед­бачається підвищити на прогнозний індекс споживчих цін, а розмір посадового окладу працівника І тарифно­го розряду ЄТС – з урахуванням зменшення грошового розриву між цим показником та мінімальною заробіт­ною платою (на кінець року цей розрив передбачений у розмірі 209 грн проти 295 грн у грудні 2012 року).

Профспілки категорично заперечують проти такого за­ниження темпів зростання базових показників оплати праці, посилаючись на невідповідність завданням Пре­зидента й уряду країни, а також на домовленості сторін соціального діалогу щодо підвищення рівня оплати праці з метою подолання бідності серед трудящих, зменшення рівня тінізації заробітних плат та суттєвого зростання купівельної спроможності.

З огляду на те, що можливості сторін соціального діа­логу дійти згоди щодо розміру та темпів зростання мінімальної заробітної плати в 2013 році в форматі тристоронніх переговорів практично вичерпані, 18 червня ц. р. керівник СПО профспілок Голова ФПУ Юрій Кулик звернувся до віце-прем’єр-міністра – міністра со­ціальної політики України Сергія Тігіпка з проханням провести додаткові консультації з означеного питання під безпосереднім головуванням останнього.

За результатами розгляду профспілкових пропозицій питання щодо розміру мінімальної заробітної плати на 2013 рік буде розглянуто на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Прези­дентові України (орієнтовно в першій декаді вересня).

 

09.08.2012ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання