« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Охорону праці – під профспілковий контроль

Охорону праці – під профспілковий контроль

 Безпечні умови праці – важлива складова не тільки продуктивної роботи, а й самого життя люди­ни. Кожен випадок порушень тех­ніки безпеки, особливо якщо він призвів до виробничої травми або смерті, не повинен залишитися поза увагою і потребує ефективно­го та ретельного розслідування. Таку позицію обстоюють профспілки, які були активними учас­никами Всеукраїнського науково-практичного семінару «Удоскона­лення роботи з проведення розслі­дувань нещасних випадків на ви­робництві», що відбувся в Києві.

 Ситуація критична

У цьому важливому захо­ді взяли участь понад 150 фахівців, експертів і пред­ставників підприємств різ­них галузей економіки та регіонів України. У їх висту­пах наголошувалося, що си­туація в Україні з охороною праці та забезпеченням її на­лежних умов є критичною.

Учасники обговорили стан промислової безпеки й охорони праці на виробни­цтві. На жаль, сьогодні ро­ботодавцю вигідніше спла­тити мінімальний штраф, ніж спрямовувати кошти на придбання нового, безпеч­ного устаткування, засобів індивідуального захисту або навчання працівників безпечним методам праці. Йшлося також про завдан­ня, методологію та особли­вості аналізу матеріалів спеціального розслідуван­ня нещасних випадків на виробництві в зв’язку з упровадженням нового По­рядку розслідування нещас­них випадків, деякі зміни існуючого порядку їх роз­слідування, практику судо­вих проваджень щодо роз­слідування нещасних ви­падків, проблеми їх розслі­дування під час аварій з га­зом у побуті, економічні наслідки травматизму й ефективність наглядової ді­яльності тощо.

Наголошувалося, що 10 січня 2012 року ВРУ в пер­шому читанні ухвалила за­конопроект про внесення змін до Кодексу про адміні­стративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відпові­дальності за порушення вимог законодавства про охорону праці й охорону надр (реєстр. № 9071), яким, зокрема, передбачається підвищити розміри адміні­стративних штрафів за по­рушення законодавства про охорону праці вдвічі для працівників і в 4–10 ра­зів для посадових осіб під­приємств, установ, органі­зацій незалежно від форм власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності. Зазначений за­конопроект розроблений за участю профспілок. З ме­тою уникнення порушення балансу між розмірами санкцій Кодексу про адмі­ністративні правопорушен­ня та Кримінального ко­дексу законопроектом пе­редбачено підвищити штрафні санкції відповід­них статей ККУ.

У ФПУ розробили кон­цепцію реформування сис­теми охорони праці і наді­слали її на адресу Кабміну. Профспілки тісно співпра­цюють з Держгірпромна­глядом, уклали з ним угоду та вимагають відновлення діяльності технічної ін­спекції праці. Крім того, сьогодні відбувається ре­формування органів держ­нагляду в сфері праці. ФПУ як сторона соціального діа­логу є активним учасником цього процесу й основне за­вдання профспілок убачає в досягненні збалансованого результату, тобто з одного боку – підвищення рівня безпеки на виробництві, ви­конання норм національно­го і міжнародного законо­давства в сфері праці, а та­кож упорядкування, опти­мізація, забезпечення сис­темності і прозорості в ді­яльності державних нагля­дових органів на основі но­вої Національної правозас­тосовної політики інспекції праці – з іншого. Розробка, схвалення і впровадження цієї політики та сучасної європейської ідеології дер­жавного нагляду в сфері праці в сучасних суспільно-економічних умовах є од­ним з найважливіших спільних завдань сторін соцдіалогу. Разом із поси­ленням захисної функції в сфері праці профспілки планують зосередити увагу на вдосконаленні відповід­ної законодавчої та норма­тивно правової бази, її гар­монізації з європейським законодавством, здійсненні моніторингу дотримання в Україні норм міжнародного законодавства в цій сфері.

Якщо діяти разом

Багато уваги у виступах, зокрема директора Націо­нального науково-дослідного інституту про­мислової безпеки та охоро­ни праці Анатолія Дєньгіна та заступника голови Держ­гірпромнагляду України Степана Дунаса, приділяло­ся питанням співпраці і вза­ємодії соціальних партнерів у вирішенні проблем ство­рення безпечних умов пра­ці, ефективного та якісного розслідування нещасних ви­падків на виробництві. Осо­бливо наголошувалося на позитивному досвіді такої співпраці між урядовими органами, науковими закла­дами і профспілками.

Також обговорювався соціально-економічний за­хист людини праці та участь у цьому профспілок. «Якщо сьогодні майже 50% нещас­них випадків на виробни­цтві намагаються не пов’язувати з ним, то ми ма­ємо дуже негативне явище, – зауважив Валентин Маці­яшко, заступник керівника департаменту охорони праці – керівник Управління охо­рони праці ФПУ, – ФПУ за­пропонувала конкретні за­ходи щодо зменшення цього показника. По-перше, ми ви­магаємо, щоб роботодавець надавав інформацію про по­страждалого – незалежно від того, є він членом проф­спілок чи ні – в профспілко­вий комітет підприємства. Для чого це робиться? Щоб захистити людину праці і щоб у неї була аргументація для вступу в профспілки, які здійснюють такий захист».

Наприкінці семінару його учасники ухвалили ре­комендації щодо вдоскона­лення роботи з проведення розслідувань нещасних ви­падків на виробництві.

Медіа-центр ФПУ

КОМЕНТАР

Сьогодні стан охорони праці в Україні є надзвичайно тривожним. Ми занепокоєні ставлен­ням до цієї проблеми роботодавців. Сумна статистика приховання нещасних випадків уже сягнула 25%. Нині спостерігається підвищення рівня травматизму в усіх галузях, особливо вугільній, АПК та ін. На цьому семінарі ми створили робочу групу, яка напрацювала практич­ні рекомендації щодо вдосконалення роботи з проведення розслідувань нещасних випадків на виробництві. Одна з головних тем семінару була присвячена активній участі профспілок у створенні безпечних умов праці та розслідуванні нещасних випадків. Ішлося й про те, які кошти слід вкладати в охорону праці. В Інституті промислової безпеки та охорони праці дійшли висновку, що до роз­витку виробництва це співвідношення має становити 1:4. Тоді буде ефективнішим соціальний захист, поменшає травматизму, сліз та по­ховань, зменшаться виплати з Фонду соціального страхування від нещасних випадків, які нині становлять більше 4 млрд грн, витрачених на компенсації постраждалим.

Валентин Маціяшко, заступниккерівникадепартаментуохорони праці – Управління и ФПУ

01.08.2012ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання