« на головну 19.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Найпотужніший туроператор краю «Закарпаттурист» відзначив своє 65-річчя

З метою ефективного використання туристсько-рекреаційних можливос­тей області, розвитку туристичної галузі в 1946 році розпочало свою діяль­ність обласне підприємство «Закарпаттурист», яке стало засновником туризму на Закарпатті. Протягом 65 років змінювалися та вдосконалю­валися зміст і напрями роботи підприємства. Але головне, що вдалося збе­регти матеріально-технічну базу профспілкового туризму, його соціальну орієнтацію.

Нині приватне акці­онерне товариство по туризму та екс­курсіях «Закарпат­турист» – найпо­тужніший туроператор на­шого краю, виробник регіо­нального туристичного про­дукту, посідає провідне міс­це в обслуговуванні гостей. Воно об’єднує 10 туристсько-оздоровчих і лікувально-оздоровчих комплексів за­гальною місткістю понад 1000 ліжко-місць.

Система «Закарпатту­ристу» пропонує повний комплекс якісних турис­тичних послуг на власних туркомплексах, розташова­них у мальовничих куточ­ках регіону, які забезпечу­ють комфортне проживан­ня, повноцінне екологічно чисте харчування й екскур­сійні послуги за доступни­ми цінами. Наші турпід­приємства організовують подорожі по Закарпаттю, Україні та за кордон, при­ймають на відпочинок ві­тчизняних та іноземних ту­ристів, здійснюють екскур­сійні, лікувально-оздоровчі та спортивні тури.

За словами голови прав­ління ПрАТ «Закарпатту­рист» Наталії Товтин, то­рік тургосподарства обслу­жили понад 17 тис. турис­тів і 15 тис. екскурсантів, обсяг наданих послуг зага­лом склав 44,8% загально­обласного обсягу туристич­них послуг. Наші оздоровчі комплекси сплатили до бю­джету майже 1,8 млн грн – більше, ніж усі інші турис­тичні структури Закарпат­тя разом, тобто 58,5%. І це в умовах гострої конкурен­ції з приватним сектором.

За цей час на власній матеріальній базі, на тран­спортних маршрутах об­слуговувалися 13,2 тис. осіб, загальний обсяг тур­послуг склав 7,7 млн грн. На матеріальній базі тур­господарств цього літа пра­цювали дитячі заклади оздоровлення та відпочин­ку, в яких провели свої ка­нікули близько 2 тис. дітей як нашої області, так і з-за її меж.

Чим приваблює відпо­чинок на підприємствах «Закарпаттуриста»? Пере­дусім, великими можли­востями для зимових видів туризму, насамперед гір­ськолижного. Гостей нашо­го краю чекають цікаві мандрівки, екскурсії істо­ричного та краєзнавчого напрямів.

Аби витримати жорстку конкуренцію з об’єктами приватного сектору, з яки­ми в «Закарпаттуриста», на жаль, нерівнозначне подат­кове навантаження, триває копітка робота зі створення власного туристичного про­дукту. Одним з її етапів ста­ла участь у Х міжнародній туристичній виставці-ярмарку «Тур’євроцентр За­карпаття 2011», де було об­лаштовано виставковий па­вільйон «Туроператор – «За­карпаттурист», яким заці­кавилися сотні відвідува­чів. Адже в ньому можна було ознайомитися з розро­бленими на осінньо-зимовий період 2011–2012 років прейскурантами цін, марш­рутами екскурсій, зокрема вихідного дня, рекламними буклетами всіх тургоспо­дарств, а також отримати кваліфіковані консультації фахівців.

Яскравим і велелюдним було святкування 65-річчя створення системи проф­спілкового туризму «За­карпаттурист», яке прохо­дило на набережній м.  Ужгорода. Із словами привітання до присутніх звернулися голова правлін­ня ПрАТ «Закарпаттурист» Наталія Товтин, голова облпрофради Іван Король, заступник голови правлін­ня ПрАТ «Укрпрофтур» Ва­силь Головенець, завідувач кафедри туризму Ужгород­ського Національного уні­верситету Федір Шандор та ін. Цікаву презентацію всіх тургосподарств товариства провели їхні керівники. Оскільки туризм у нашому краї тісно пов’язаний із фольклорними традиція­ми, для учасників свята було організовано виступи самодіяльних народних співаків із Рахівщини, ан­самблю троїстих музик із Міжгірщини, а також пока­зано фрагмент лицарсько­го поєдинку. Організатори провели глядацьку лоте­рею з історії нашого краю та профспілкового туриз­му на Закарпатті. Її пере­можці отримали безко­штовні путівки на відпочи­нок у кращі тургосподар­ства. На закінчення свята велику групу працівників і ветеранів туризму ПрАТ «Закарпаттурист» було на­городжено відзнаками за сумлінну працю на турис­тичній ниві.

Отже, свято профспілко­вого туризму в нашому краї вдалося. А висновок цього цікавого дійства та­кий: той, хто бодай один раз своїми очима побачив «сім див» Закарпаття, під­нявся крутими серпанти­нами на вершини гір, ви­пробував сміливість на лижних трасах, долав опір гірських вітрів на полони­нах, пізнав таємниці зам­ків, фортець, дерев’яних храмів, побував у Долині нарцисів, торкнувся свої­ми вустами «живої води», відчув доброзичливість і гостинність закарпатців, відкладе в своєму серці лю­бов до Срібної Землі, як влучно називають Закар­паття в нашій області і за кордоном. І в цьому допо­можуть тургосподарства ПрАТ «Закарпаттурист».Учасників свята вітає з 65-річчям голова правління ПрАТ «Закарпаттурист» Наталія Товтин


Яке свято без троїстих музик?


Біля виставкового павільйону: голова правління прат «Закарпаттурист» Наталія товтин, заступник голови ОДАВолодимир Гоблик, голова облпрофради Іван король

Переможець глядацької лотереї Віктор Базько
Співучі голоси ЗакарпаттяФото автора
09.10.2011
 
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання